NDESHJA E RADHËS

Termat dhe Kushtet

Introduksion
Këto terma dhe kushte përcaktojnë kushtet dhe termat që përcaktojnë përdorimin e faqes sonë të internetit www.fkapolonia.al dhe cilindo produkt, shërbim ose përmbajtje të ofruar nga ne. Duke hyrë në Faqen tonë ose duke përdorur Shërbimet tona, ju pajtoheni të lidheni me këtë Marrëveshje.

Përdorimi i Faqes dhe Shërbimeve
Faqja jonë dhe Shërbimet tona janë të destinuara vetëm për përdorim personal dhe jo-tregtar. Ju nuk mund të përdorni Faqen tonë ose Shërbimet tona për qëllime të paligjshme ose të paautorizuara. Ju pajtoheni të përmbaheni nga të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret e aplikueshme në lidhje me përdorimin tuaj të Faqes sonë dhe Shërbimeve.

Pronësia Intelektuale
Të gjitha përmbajtjet dhe materialet që janë të disponueshme në Faqen tonë dhe Shërbimet tona, duke përfshirë, por pa u kufizuar në tekst, grafika, logotipet, imazhet, kllipi audio, kllipi video, përpilime të dhënash dhe software, janë të pronësisë sonë ose të licencuesve tanë dhe janë të mbrojtura nga ligjet e pronësisë intelektuale. Ju nuk mund të kopjoni, riprodhoni, shpërndani ose krijoni punë të reja nga cilëndo përmbajtje ose material të disponueshëm në Faqen tonë dhe Shërbimet tona pa pëlqimin tonë paraprak në shkrim.

Përgënjeshtrimi i Garancive
Faqja jonë dhe Shërbimet tona ofrohen në një “as is” dhe “as available” bazë, pa garanci të çfarëdo lloji, të shprehura ose të kuptuara, duke përfshirë, por pa u kufizuar në garancitë e shitshme, të përshtatshme për një qëllim të caktuar dhe jo-shkelje të pronësisë intelektuale. Ne nuk garantojmë që Faqja jonë dhe Shërbimet tona do të jenë pa gabime ose të pa ndërprera, ose se çdo defekt do të korrigjohet.

Kufizimi i Përgjegjësisë
Në asnjë rast ne nuk do të jemi përgjegjës për dëmtime të padrejta, rastësi,ndërprerje të biznesit, humbje fitimi, humbje të të dhënave, ose dëmtime të tjera të dobëta, që shkaktohen nga përdorimi i Faqes sonë ose Shërbimeve tona. Ne nuk jemi përgjegjës për dëmtime që shkaktohen nga përdorimi i produktit ose shërbimit tonë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, dëmtime të aseteve të paluajtshme, humbje të të dhënave, shpërndarje të dështimit të softuerit, ose probleme të ngjashme.

Ndryshime në Marrëveshje
Ne mund të ndryshojmë këtë Marrëveshje nga koha në kohë dhe kjo do të bëhet duke postuar një version të rinj të Marrëveshjes në Faqen tonë. Kjo Marrëveshje aktualizuar do të hyjë në fuqi menjëherë pas postimit në Faqen tonë. Përdorimi i Faqes sonë ose Shërbimeve tona pas ndryshimit të Marrëveshjes do të konsiderohet si pranim i kushteve të përditësuara të Marrëveshjes.

Ligji i Zbatueshëm dhe Arbitrazhi
Kjo Marrëveshje do të nënshkruhet dhe do të interpretohet në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Çdo mosmarrëveshje ose mosmarrëveshje që lind nga kjo Marrëveshje do të zgjidhet nga arbitrazhi në Tiranë, Shqipëri, në përputhje me rregullat dhe procedurat e institucionit arbitrazhiv.

Kontakti
Nëse keni pyetje, komente ose kërkesa të tjera në lidhje me këtë Marrëveshje, ju lutemi na kontaktoni në adresën tonë të email-it të publikuar në Faqen tonë.

×