NDESHJA E RADHËS

Forumi i Tifozëve të Apolonisë

MISIONI
Të sigurojë një dialog të hapur, të ndershëm dhe transparent me Klubin dhe mbështetësit e tij për të gjitha çështjet e klubit dhe përvojën e tifozëve në ditët e ndeshjeve.

OBJEKTIVAT

  • Për të siguruar që Forumi i Tifozëve të Apolonisë të mbetet përfaqësues i të gjithë tifozëve, i mirë-qeverisur dhe progresist.
  • Për të testuar, komentuar dhe propozuar ndryshimë në politikat ekzistuese të Klubit në emër të bazës së tifozëve të Apolonisë.
  • Për të gjeneruar dhe zhvilluar ide, duke punuar së bashku me departamente të ndryshme të Klubit në projekte specifike të propozuara nga tifozët.
  • Për të dhënë fëdback të sinqerta mbi problematikat e Klubit.
  • Për të qenë porta hyrëse në bazën e tifozëve të Klubit, duke gjeneruar fëdback përmes rrjeteve të anëtarëve.
  • Për të nxitur një axhendë të hapur midis anëtarëve, tifozëve dhe Klubit për të pasqyruar çështjet dhe prioritetet kryesore.
  • Për t’i mbajtur mbështetësit e Apolonisë plotësisht të informuar mbi progresin përmes kanaleve të mediave të brendshme dhe të jashtme.


ANËTARËSIMI

Forumi i Tifozëve të Apolo do të jetë përfaqësues i bazës së tifozëve të Apolonisë dhe nuk do të jetë më i madh se 5 në numër.

Anëtarësimi i tifozëve në Forum do të përfaqësojë një pjesë të tërthortë të bazës së tifozëve mbi 18 vjeç të Apolonisë; pavarësisht gjinisë, racës, origjinës etnike, besimit, statusit social, paaftësisë dhe orientimit seksual.

PËRZGJEDHJA, AFATI DHE REKRUTIMI

Çdo vit, Forumi i Tifozëve të Apolonisë, përmes një fushate të dedikuar për marrëdhëniet me publikun, do t’i prezantojë qëllimet dhe objektivat e forumit dhe do të lëshojë një ftesë për të aplikuar për anëtarësim. Procesi i aplikimit do të organizohet, administrohet dhe drejtohet nga Forumi ekzistues i Tifozëve të Apolonisë.

Aplikantët do të ftohen të aplikojnë për anëtarësim përmes dorëzimit të një formulari. Formularët do të vlerësohen nga të gjithë anëtarët e Forumit dhe do të prodhohet një listë e ngushtë. Kandidatët e përzgjedhur më pas do të intervistohen nga një panel anëtarësh të Forumit. Të përzgjedhurit do të shërbejnë për një periudhë tre vjeçare, duke filluar në qershor të çdo viti.

Nëse ndonjë anëtar i Forumit largohet gjatë mandatit të tij, Forumi do të rezervojë të drejtën për të rekrutuar një anëtar të ri ose të vazhdojë pa.

OFICERËT

Zyrtarët e Forumit të Tifozëve të Apolonisë do të jenë:

  • Kryetari;
  • Nënkryetari.

Forumi do të votojë çdo vit për këta dy oficerë. Ky proces do të vëzhgohet nga një zyrtar i Klubit.

TAKIMET

Anëtarët do të mblidhen të pakten një herë në muaj. Një zyrtar i Klubit mund të marrë pjesë në këto mbledhje. Anëtarët priten të marrin pjesë në 80% të takimeve të çdo viti kalendarik; mos përmbushja i këtij kushti mund të çojë në humbjen e vendit në Forumin. Për më tepër, mospjesëmarrja pa arsye në tre takime të njëpasnjëshme do të rezultojë në humbjen e vendit të kundërvajtësit në Forum.

Sipas nevojës anëtarëve do t’u kërkohet të marrin pjesë dhe të mbështesin ngjarjet dhe eventet e organizuara nga Klubi.

E DREJTA E VOTIMIT

Të gjithë anëtarët kanë të drejtë të votojnë në të gjitha mbledhjet mbi parimin ‘një anëtar, një votë’. Në rast barazimi, vota e Kryetarit është vendimtare.

PEZULLIMI OSE DËBIMI

Forumi i Tifozëve të Apolonisë mund të pezullojë ose dëbojë çdo anëtar, sjellja e të cilit, sipas mendimit të forumit, e bën anëtarin të papërshtatshëm për anëtarësim.

PROCESVERBALI DHE KOMUNIKIMI

Pas të gjitha mbledhjeve duhet përpiluar procesverbali dhe duhet publikuar ne websitin e klubit (fkapolonia.al) brenda tre javësh. Procesverbalet duhet të miratohen nga Forumi i Tifozëve të Apolonisë përpara se të publikohen.

ANKIMIMET

Forumi i Tifozëve të Apolonisë do të dëgjojë të gjitha ankimimet të anëtarëve të Forumit dhe do t’i marrë ato seriozisht. Ankimimet duhet të dërgohen me email në adresën forumitifozeve@fkapolonia.al

RISHIKIM

FK Apolonia dhe Forumi i Tifozëve të Apolonisë rezervojnë të drejtën për të ndryshuar Termat e Referencës. Një rishikim të këtyre termave do të bëhet çdo vit.

Përditësimi i fundit: Janar 2023

Kjo faqe përmban procesverbalet e mbledhjeve të Forumit të Tifozëve. Për të lexuar procesverbalet, klikoni linqet më poshtë.

Proçesverbalet e Mbledhjeve

×